.

.

15. 1. 2016

Dovednosti dětí 3-4r.Motorika , grafomotorika, kresba
Hrubá motorika - Skok sounož.  Překročí nízkou překážku. Chůze nahoru po schodech, střídá nohy. Stoj se zavřenýma očima. Přeskok přes čáru. Chůze po schodech dolů-střídá nohy. Přejde po čáře. Stoj na špičkách s otevřenýma očima. Poskoky na jedné noze. Chůze po mírně zvýšené ploše.
Jemná motorika - Manipulace s drobnými předměty- navlékání korálků. Stříhání. Otvírání dlaně po jednom prstu postupně.
Hmatové vnímání - Pozná hmatem výrazně odlišné hračky. Pozná hmatem zvířátka.
Spontální kresba - Kreslení nevyhledává. Čáranice. Pojmenování čáranice. Hlavonožec.
Grafické prvky - Čára svislá. Čára vodorovná. Kruh.
Návyky při kreslení - Držení tužky. Postavení ruky. Uvolnění ruky, tlak na podložku. Plynulost tahů.
Vizuomotorika - Čára mezi dvěma liniemi(dráhy)

Zrakové vnímání
Barva - Přiřadí barvu(základní barvy). Na pokyn ukáže požadovanou barvu. Pojmenuj základní barvu.
Figura a pozadí - Vyhledá známý předmět na obrázku. Vyhledá objekt na obrázku podle předlohy.
Zrakové rozlišení(zraková diferenciace) - Odliší výrazně jiný obrázek v řadě. Odliší obrázek v jiné velikosti.
Část a celek(zraková analýza a syntéza) - Poskládá obrázek ze dvou částí, ze čtyř částí, z několika částí.
Zraková paměť - Pamatuje si tři předměty, pozná, který chybí.
Vnímání prostoru, pojmy - nahoře, dole - předložkové vazby na, do, v- níže, výš- vpředu, vzadu

Řeč
Lexikálně sémantická rovina - Pojmenuje běžné věci na obrázku.Ukáže obrázek věci podle použití. Ukáže na obrázku činnosti
Chápe pojmy já, moje. Správně používá slova ano, ne. Odpovídá na otázky"Co děláš?""Kde?"Má zájem  o obrázkové knížky, příběhy.  Ukáže obrázek podle podstatného znaku. Klade otázky "Proč?" "Kdy?" Řekne co je na obrázku. Reprodukuje jednoduchou říkanku. Chápe jednoduché protiklady. Identifikuje  věci podle společných podstatných znaků.Zařazuje různé obrázky pod nadřazené pojmy. Vysvětlí na co máme knihy, oči, auta.. .Ukáže obrázek podle aktuální situace. Poslouchá pohádky a chápe děj.  Spontánně vypráví podle obrázku. Doplní protiklady s názorem
Morfologicko-syntaktická rovina - Mluví ve větách, k podstatným jménům a slovesům postupně přidává přídavná jména, zájmena apod.  Rozlišuje mezi jednotným a  množným číslem.  Skloňuje.  Tvoří souvětí souřadná. Tvoří souvětí podřadná.
Pragmatická rovina -  Upřednostňuje verbální formu komunikace, pomocí řeči dosahuje cíle. Řekne svoje jméno, jména sourozenců, kamarádů. Mluví nenuceně, pokouší se o krátkou konverzaci. Spontálnně informuje o zážitcích, pocitech, přáních.
Předá krátký vzkaz
Prvky neverbální komunikace - Oční kontakt
Foneticko. Fonologická rovina – Výslovnost.  Artikulační obratnost

Sluchové vnímání a paměť
Naslouchání - Lokalizace zvuku(ukáže směr). Pozná předměty podle zvuku. Pozná písně podle melodie. naslouchá krátkému příběhu, pohádce
Sluchové rozlišování(sluchová diferenciace) - Rozliší slova s vizuálním ponětem(změna hlásky)hodinky-holinky,tráva, -kráva, bota-nota.  Rozliší slova s vizuálním podnětem(změna samohlásky)kapr-kopr), perník-parník.
Sluchová paměť -  Zopakuje větu ze tří slov.  Zopakuje tři nesouvisející slova. Zopakuje větu ze čtyř slov
sluchová analýza a syntéza -  Rozkládá slovo na slabiky . Zvládá rozpočitadlo
Vnímání rytmu  - Určí zda dvě krátké rytmické struktury jsou shodné.

Základní matematické představy
Porovnání, pojmy a vztahy - Malý x velký - Hodně x málo –Všechny -Krátký x dlouhý - Úzký x široký - Nízký x  vysoký - Prázný x plný - Stejně, vytváření dvojic - Méně x více - výrazný rozdíl - Menší x větší --Kratší x delší - Nižší x vyšší – Některé --Žádné , nic
Třídění , tvoření skupin  - Podle druhu(jídlo, hračky)-  Podle barvy - Podle velikosti
Řazení - Seředí tři prvky podle velikosti. Pojmenuje nejmenší a největší
Množství - Množství do dvou. Množství do tří. Množství do čtyř
Tvary -  kruh - čtverec

Sociální dovednosti -  Dokáže se odloučit od matky. Projevuje zájem o ostatní děti. Postupně se učí ovládat své chování a brát v úvahu ostatní děti. Postupně chápe v čem spočívá střídání, ale ne vždy je schopné a ochotné dodržovat. Začíná kooperovat s dětmi, respektovat je  (učí se počkat až přijde na řadu). Zvyká si říkat ů děkuji, prosím, dobrý den a nashledanou.."( zpočátku jako odezvu, po připomenutí , ještě neužívá spomtálně(. Postupně se učí chápat  a dodržovat pravidla chování a jednání(neubližovat si navzájem, umět navázat kontakt,  poprosit, Projevuje soucit a poskytuje útěchu (výrazem , slovně, gestem). Poprosí o pomoc když má problém. V případě konfliktu se uchyluje spíše ke slovnímu než tělesným výpadům.

Hra - Staví z kostek(komín, vláček, most). Navléká větší dřevěné korálky. Zastrkává větší dřevěné tvary do otvorů. Hraje si s vodou, hlínou, pískem. Napodobuje někoho, něco(krmí panenku, nakládá auto). Symbolická hra, jen jako. Má rádo hračky, které jezdí( odrážedla, tříkolku) vymýšlí jízní dráhy pro autíčka). Hraje si s pískem(dělá bábovičky, tunel). Staví z kostek a jednoduchých stavebnic. Skládá jednoduché puzzle, skládanky. Hraje si s figurkami  lidí a zvířat. Hraje si jako doopravdy na vaření, na doktora, prodavače, opraváře, farmáře. Hraje si s převleky. Sleduje hru ostatních a již se kratší dobu účastní hry s jiným dítětem, Soustředění na hru

Sebeobsluha  -  samostatnost
Hygiena  - Musí být upozorněno. Aktivně hlásí potřebu. Jde samo na WC(stáhne a natáhne si kalhotky,kalhoty). Po použití WC si umyje a utře ruce. Při spaní je suché (vydrží nebo se probudí dle potřeby)
Umývání - Opláchne si ruce, utře se. Namydlí si ruce, umyje si oblyčej, utře se. Učí se samo čistit si zuby. Na upozornění se vysmrká
Oblékání - Rozepne si zip.  Stáhne a natáhne si kalhoty. Stáhne a natáhne si tričko, svetr, když ho má  z poloviny na hlavě. Rukama si zuje boty.  Obleče si a vysleče si jednoduché oblečení(tričko, tepláky). Obleče a vysleče si ponožky. Zapne si boty na suchý zip. Rozepne si lehce rozepnutelné knoflíky. Samostatně se obléká a vysléká. Samostatně se obuje a vyzuje bez zavazování tkaniček. Snaží se ukládat věci na správné místo.
Stolování - Správně drží lžíci.  Jí samo z vlastníáho talíře. Pije z hrnečku, skleničky. Pomáhá s chystáním předmětů ke stolování(prostírá, lžíce..). Učí se napichovat vidličkou. Jí samostatně a čistě lžičkou i vidličkou

Žádné komentáře: