.

.

8. 5. 2017

Výročí 40 a 110 let mateřské školy v Tovačově

Ahoj maminky,
 Berušky se připravují  se všemi dětmi z naší mateřské školy na společnou oslavu  svátku  maminek v mateřské škole a oslavu výročí školky a chystají  si  pro veselý program.
Prosíme Vás o pomoc při přípravě stejného oblečení na naše vystoupení. Děti budou mít oblečená pomalovaná bílá trička, holčičkám připravte tutu sukýnku v jakékoliv barvě a klukům barevné kraťásky nebo kalhoty.

Maminky prosíme o přispění malého občerstvení na sváteční společný stůl pro děti a všechny přítomné.


Rodiče, kdyby jste našli pěknou fotku sebe ze školky  nebo retro hračku a  přispěly na výstavku, učitě uděláte dětem radost.                                                                                                        Děkujeme

Naše školka slaví
 • Seznámení dětí s programem oslavy výročí naší mateřské školy.
 • Přijde k nám do školky návštěva, musíme se připravit.
 • Příprava a opakování tanečního programu Berušek.
 • Nácvik písní a básní k programu.
 • Výtvarné práce dětí k výzdobě mateřské školy.
 • Výstavka fotografií i rodičů a prarodičů přinesených z domova.
 • Hry s retrohračkami. 
 • Hádanky: "Myslím si na hračku!"
 • Úklid třídy, každá hračka má své místo.
 • Pobyt na školní zahradě a hry dětí.
 • Úklid okolí pískoviště za pomoci dětí. 


Výročí mateřské školy


V roce výročí 110 let od založení mateřské školy v Tovačově a 40 let otevření nové budovy si připomínáme její zajímavou a bohatou historii za pomocí tří starých i současných školních kronik.
     
      Kronika první 1907-1949 začíná s dovětkem „Bůh žehnej započatému dílu“: „Zámožná paní Kateřina Slámová dala v roce 1905 padesát zlatých pro tovačovské děti. K tomuto obnosu byly přikládány různé dary a kapitál vrůstal. Na podnět paní Kristýny Čagalové dcery paní Slámové se ujaly věci slečna Dvořáčková a slečna učitelka Poláková. Šly  k  tehdejšímu starostovi panu Dr. Aloisu Hacarovi s žádostí, by zřízen byl spolek, který by měl za účel udržovati mateřskou školu pro město Tovačov. Panu starostovi se myšlenka líbila  a začal ji uskutečňovati.“
      8.října 1905 byl v obecním domě v Tovačově založen spolek „Metodějka“. První předsedkyní byla  zvolena paní Jana Hacarová. 1.září roku 1907  započal první školní rok mateřské školy v Tovačově  v klášterní budově, která stála na místě nynějšího domova seniorů. Hned v prvním roce navštěvovalo mateřskou školu 36 dětí. Ve stísněných  prostorách našlo místo v následujících letech až  70 dětí. Vychovatelkami a učitelkami dětí byly řádové sestry, první byla sestra Elvíra Krausová,  učitelka ručních prací.
      Protože Tovačov byl  venkovské město a rodiče potřebovali umístnit děti ve školce v době polních prací a žní, povolila okresní školní rada  prázdniny zimní v měsíci lednu a únoru. Školní rok v Tovačově tak začínal v mateřské škole 1.března a končil  před Vánocemi.
      Na Vánoce  v roce 1908 byla uspořádána první slavnost vánočního stromku kde děti ukázaly  co všechno se společně v mateřské škole naučily a všichni přítomní viděli jak je škola dětem prospěšná. V témže roce se stal   správcem školy řídící učitel pan J. Kubíček.
      Pán z  Gutmannů daroval také v tomto roce 2000 korun  klášteru na rozšíření školky. Ve své činnosti byla mateřská škola  odkázána na peněžité dary a členské příspěvky,  státní příspěvky byly minimální. V roce 1928 klášter na vlastní náklady musel v zahradě postavit novou budovu školky.
      Od roku 1909 byly pořádány mateřskou školou v letních měsících výlety s průvodem přes město na hřiště pod břízami,  kde děti ukazovaly veřejnosti své nacvičené programy. V prvních dvou letech byly děti  v počtu 60-80 dětí pozvány paní Gutmannovou po programu do zámku  na hostinu.
      Zajímavé informace uvádí kroniky z činnosti mateřské školy, spojené s politickou situací v Čechách.  „Dne 28.října 1918 byl prohlášen samostatný stát Československý.  Všude bylo slaveno zvolení a příjezd prezidenta T. G. Masaryka z ciziny a sázeny lípy svobody. Veškerá práce byla vykonávána s láskou, radostí, oddaností a vlasteneckou horlivostí. Všichni se cítili volnými a spokojenými. Na výletě děti v krojích přednášely vlastenecké i žertovné básně a malé výstupky, dále předváděly národní tance a reje.  Po výletě dostaly chleby, uzenky a sodovky.  Před Vánocemi mateřská škola pořádala divadelní hry v hotelu u Tří králů.  V březnu byly zvláště významně slaveny narozeniny p. prezidenta.  Na veřejných i úředních budovách i na soukromých domech zavlály prapory. Dětem bylo vyprávěno o pracovitosti a píli pana prezidenta a děti byly nabádány k tomu, aby jej následovaly.“
      Kronika popisuje počty dětí i jejich nemoci, které se v daných letech vyskytly i smutné události spojené dokonce s úmrtím dětí z důvodu nemocí. Popisuje také povětrnostní podmínky daného roku, živelné pohromy, sucha, povodně, neúrodu. Popisuje politickou situaci v Čechách i dění ve městě Tovačově.
      V době druhé světové války platil zákaz veřejných shromáždění. Vánoční besídky se konaly ve stísněných prostorách mateřské školy v klášteře nebo v hotelu u Tří králů. V roce 1943 byly soukromé mateřské školy zrušeny. Správu mateřské školy převzala v tovačovském klášteře obec. Po válce svou činnost ještě školka o na krátkou dobu obnovila zejména zásluhou jednatele spolku oblíbeného P. Josefa Macka, který také hradil veškeré náklady spojené s provozem. Poslední výlet na hřiště Pod břízami se konal po sedmi letech pod názvem „Dětský majáles“ v roce 1947. V roce 1948 byly mateřské školy znovu postátněny. Spolek Metodějka pronajal zařízení školky obci a i nadále zůstal jejím dobrodincem.
     
       Kronika druhá je psána v letech 1947- 1991. Je to kronika veřejné mateřské školy, která byla povolena Tovačově výnosem Zemské školní rady v Brně 25. 8. 1943. Veřejná mateřská škola přebrala místnosti v místním klášteře.  Pro nedostatek místa se letech 1945-1947 nevyučovalo. V následujícím roce jsme měli v Tovačově dvě školky, veřejnou a soukromou. Soukromé školy byly opět v důsledku politických změn zrušeny. 1. 9. 1948 začal školní rok mateřské školy v Tovačově již pouze veřejné v nevyhovujících místnostech ve škole. Za krátkou dobu se však stěhovala zpět do malých místností kláštera, ale s pěkným dvorkem, pískovištěm a houpačkou. Pro nedostatek místa nemohla být školka v klášteře přeměněna na celodenní. MNU, ČSŽ, SRPŠ a ředitelství mateřské školy doporučili a zakoupili z prostředků KNV v Olomouci  budovu  bývalého muzea v ulici Široké (dnes dům s pečovatelskou službou). Budova se musela, ale svémocí,  v akci M pro děti upravit a to trvalo ještě několik let.  Do kláštera docházelo již 65 dětí, dostávaly přesnídávky a od r. 1952 docházely děti zaměstnaných maminek do školní stravovny.  V sobotu 19. 9. 1953 byla přičiněním p. Miroslava Dopity iniciována první brigáda na budování nové mateřské školy a i v následujícím období pokračovala jeho spolupráce se SRPŠ. Výstavbu nové školky brzdil nedostatek finančních prostředků. V roce 1955 přestěhovali děti do dvou slunných místností dokončené dívčí školy.  Z 55 zapsaných dětí chodilo 18 na celý den.  Do nové ještě nedokončené školky se děti stěhovaly 9. 12. 1957. Práce na dostavbě školky nadále pokračovaly. V budování a zvelebování školky pomáhal MNV, SRPŠ i patronátní závody jako Štěrkovny a pískovny nebo JZD.
     Zapsáno bylo asi 70 dětí a brzy měla obě oddělení celodenní provoz. Děti byly zdravé. Do školky docházel dětský lékař a děti byly také očkovány. Obědy byly dětem dováženy ze školní stravovny.
     V letech 1961-1967 byla ředitelkou školky paní Marie Rozehnalová z Tovačova. Od 1. 9. 1964 bylo otevřeno třetí oddělení. V listopadu téhož roku byla zprovozněna kuchyně a vařila zde až do roku 1984 oblíbená paní kuchařka Jarmila Mézlová.
     Významné dny byly v tuto dobu např. koloběžkové závody na Náměstí, oslava MDŽ a MDD, účast dětí na Sokolském dni TVD i účast na Spartakiádě. Od roku 1954 – 1960 nechodil do školky Mikuláš, nebyl ani vánoční strom, dárky nosil Děda Mráz. Děti chodily se svými učitelkami na návštěvy oslav patronátních závodů recitovat a učitelky vyráběly s dětmi dárečky s sebou. Oslavovali jsme s dětmi v září Den horníků, v říjnu den Československé armády, v listopadu výročí VŘSR, v lednu výročí V.I.Lenina, v únoru Vítězný únor, v květnu se účastnily děti prvomájového průvodu a v lampionovém průvodu si připomněly výročí osvobození Rudou armádou.  Ze staré školky si pamětníci ještě jistě vzpomínají na maňáskové divadlo ve třídě ve dvoře. Kronika uvádí, že paní učitelky hrávaly pohádky hlavně v sobotu.
     V letech 1967-1974 působila jako ředitelka školky paní Milada Ludvová, později školní inspektorka. Pod jejím vedením začaly děti z Tovačova jezdit 1x do roka na školu v přírodě do Velkých Losin.  Od roku 1973 je mateřská školka v Tovačově organizátorem akce Dětské šibřinky. Důslednější byla také příprava dětí na školu.   
     Socialistické státní zřízení vyžadovalo od učitelek politickou angažovanost. Dávaly si závazky k politickým výročím, pravidelně se účastnily politických školení IPV a povinně se veřejně angažovaly v nejrůznějších organizacích jako ROH, ČSŽ, KSČ, SČSP, TJ, LSD Jednota, OPS, SPOZ, SSM, mateřská škola si dopisovala s obdobným zařízením ze Sovětského svazu z Michajlovky. Paní kuchařky utvořily zase brigádu socialistické práce.
      V letech 1974 -1990 působila jako ředitelka mateřské školy v Tovačově paní Milena Mahelová.  Mateřskou školu naštěvovalo 90 dětí. V roce 1976 hygienik snížil počty dětí ve třídách a v Tovačově zůstalo 50 neumístěných dětí.  Mateřská škola byla tovačovským dětem pořád malá.  V dubnu 1974 byla zahájena výstavba nové školky. Opět se stavělo v akci Z. Práce šla pomalu, přestože rodiče přijatých dětí museli povinně odpracovat na stavbě školky každý 40 hodin.   

      1. 9. 1977 začínal nový školní rok mateřské školy v Tovačově v nové čtyřtřídní mateřské škole.  Zapsáno bylo 140 dětí.  Ve školce bylo zaměstnáno 8 učitelek, 3 školnice, 4 kuchařky a topič.  Školní rok většinou probíhal ve výše uvedeném režimu. Postupem času přibývalo výchovných podnětů pro děti. Samozřejmostí jsou každý rok jednodenní výlety dětí, návštěvy divadel, 1x za měsíc návštěva místního kina, otužování a saunování, větší spolupráce s ZDŠ a ZUŠ, spolupráce s logopedem, stomatologem, tradičně jsme se s předškoláky loučili v obřadní síni zámku a pravidelně připravovali program na vítání občánků. V roce 1983 byla zrušena mateřská škola v Oplocanech a poté bylo v Tovačově v prvním školním roce  zapsáno 19 dětí z Oplocan. 
      S rokem Sametové revoluce 1989 nastaly změny v režimu  i mateřských školách. Z ústavy ČSSR byl vypuštěn článek o hlavní úloze KSČ. Výchovná práce s dětmi v mš se zaměřuje na harmonický rozvoj osobnosti. Ale to už musíme vzít do  rukou  současnou třetí  kroniku mateřské školy v Tovačově. Dozvíme se, že od roku  1991- 2007 vykonávala funkci ředitelky Hana Skřépková.  Od 1.1. 2003 byla mateřská škola  v Tovačově sloučena se školou základní. Ředitelem Základní školy a Mateřské školy v Tovačově je v současné době Mgr. Pavel Odehnal. V roce 2007 byla zrušena výborná  kuchyně  u mateřské školy a jídlo se dětem dováží  opět ze školní  jídelny u základní školy. Historie se asi opakuje. 


       A jaká je součastná mateřská škola "Barevný svět" v Tovačově? Vedoucí učitelkou  je od roku 2006 paní Marie Polčáková. V letošním roce je zde zapsáno 96 dětí. Mateřská škola  v Tovačově nabízí bohatý program výchovné práce s dětmi. Je postavena v pěkném, klidném prostředí, má velkou vybavenou zahradu. Okolí nabízí dětem krásné poznávací vycházky do přírody k tovačovským rybníkům a do zámku. Zřizovatel město Tovačov se snaží a někdy se zdá, že  pomalu a postupně podle svých finančních možností  udržovat a modernizovat exteriér a interiér mateřské školy.
       V Tovačově byla školka  vždy součástí dění a v letošním roce si oslavu výročí určitě zaslouží a spolu s ní všichni současní a bývalí zaměstnanci. Od roku 1977 v uplynulých 40-ti letech pracovalo v mš Tovačově a vystřídalo se tam asi 40 učitelek a 30 správních zaměstnanců.  Vždy se všichni snažili společně vytvořit dětem co nejlepší podmínky při jejich  prvních samostatných krůčcích v životě. Za to jim patří velké poděkování. Poděkování také patří rodičům dětí, sponzorům a všem, kteří jste v minulosti i současnosti ochotně pomáhali a pomáháte  mateřské škole zpestřit  program pro děti organizačně, materiálně nebo finančně. Srdečné díky.
     

Žádné komentáře: