.

.

11. 6. 2017

Co by mělo umět a učí se dítěte 4 -5ti letech

·       
  
 Chůze po schodech dolů-střídá nohy, po čáře, po zvýšené ploše
·         Stojí na špičkách s otevřenýma očima
·         Poskakuje na jedné noze
·         Navlékání korálky
·         Stříhá
·         Otvírání dlaně po jednom prstu postupně
·         Dotkne se bříškem každého prstu na ruce bříška palce
·         Pozná hmatem výrazně odlišné hračky
·         Pozná hmatem zvířátka
·         Rozliší různé povrchy a materiály
·         Postava(hlava, trup, končetiny)
·         Kreslí  -kruh, spirála, vlnovka, šikmá čára
·         Učí se správně  držet tužku
·         Čára mezi dvěma liniemi(dráhy)
·         Jedna linie)rozcvičovací cviky)
·         Pojmenuje základní barvy a učí se přiřadit odstíny barev
·         Vyhledá známý objekt na pozadí
·         Odliší dva překrývající se obrázky
·         Sleduje linii mezi ostatními liniemi
·         Odliší jiný obrázek v řadě
·         Odliší obrázek v řadě lišící se horizontální polohou
·         Odliší obrázek v řadě lišící se detailem
·         Odliší shodné a neshodné dvojice lišící se detailem
·         Poskládá obrázek z několika částí
·         Složí obrázek z několika částí na předlohu
·         Složí tvar z několika částí podle předlohy
·         Pamatuje si tři předměty, pozná, který chybí
·         Pamatuje si tři obrázky a pozná, který chybí
·         Ze šesti obrázků si tři pamatuje
·         Jmenuje objekty z leva doprava
·         Vpředu, vzadu
·         Předložkové vazby před, za, nad, pod, vedle, mezi
·         Daleko, blízko
·         První, poslední
·         Uprostřed, poslední, předposlední
·         Orientace v okolí - dítě ví, jak se jde do obchodu, do školky…
·         Hned před, hned za
·         Vpravo, vlevo na vlastním těle
·         Přiřadí činnosti obvyklé pro ráno,dopoledne, poledne, odpoledne,večer
·         Rozliší dříve později(seřadí dva obrázky)
·         Seřadí obrázky podle posloupnosti
·         Rozlišuje pojmy nejdříve , před, nyní, potom, naposledy
·         Zařazuje různé obrázky pod nadřazené pojmy
·         Vysvětlí na co máme knihy, oči, auta..
·         Ukáže obrázek podle aktuální situace
·         Poslouchá pohádky a chápe děj
·         Spontánně vypráví podle obrázku
·         Doplní protiklady s názorem
·         Definuje význam pojmů
·         Chápe jednoduché vtipy a hádanky
·         Sestaví dějovou posloupnost a popíše ji
·         Pojmenuje, co dělá určitá profese
·         Přiřadí, co k sobě patří a vysvětlí to
·         Užívá čas minulý, přítomný, budoucí
·         Užívá všechny druhy slov
·         Mluví gramaticky správně
·         Spontáně informuje o zážitcích, pocitech, přáních
·         Předá krátký vzkaz
·         Oční kontakt
·         Výslovnost
·         Artikulační obratnost
·         Rozliší slova s vizuálním podnětem(změna hlásky)hodinky-holinky,tráva, -kráva, bota-nota
·         Rozliší slova bez vizuálního podnětu(změna hlásky)most-kost,hrady-brady,kniha-kniha,vločka-vločka,udice-ulice,konec-kopec
·         Rozliší slova s vizuálním podnětem(změna samohlásky)kapr-kopr), perník-parník
·         Rozliší slova bez vizuálního podnětu(změna samohlásky)plot-plat,sud-sad, dra-drak,  slavit-slevit, kosa-koza, les-les
·         Rozliší slova s vizuálním podnětem(znělé-neznělé hlásky,sykavky)kos-koš,pije-bije,pupen-buben,kosa-koza
·         Rozliší slova bez vizuálního podnětu(znělé a neznělé hlásky a sykavky)hrad-hrad, tělo-dělo,zem-sem,noc-nos,vozy-vosy
·         Rozlišení slova s vizuálním podnětem(změna délky)lyže-líže,páni-paní
·         Zopakuje tři nesouvisející slova
·         Zopakuje větu ze čtyř slov
·         Zopakuje čtyři nesouvisející slova
·         Zopakuje větu z pěti slov
·         Rozkládá slovo na slabiky
·         Zvládá rozpočitadlo
·         Z trojice slov najde rýmující se dvojici
·         Určí zda se dvě slova rýmují
·         Vyhledá rýmující se dvojice
·         Určí počet slabik
·         Určí počáteční hlásku slova
·         Určí zda dvě krátké rytmické struktury jsou shodné
·         Určí zda dvě delší rytmické struktury jsou shodné
·         Některé
·         Žádné , nic
·         Méně,více,stejně - odlišné velikosti uspořádání prvků
·         Podle tvaru
·         Pozná, co do skupin nepatří
·         Podle dvou kritérií(žluté kruhy)
·         Seřadí tři prvky podle velikosti
·         Pojmenuje nejmenší a největší
·         Seřadí podle kritérií: malý, střední, velký- vysoký, vyšší, nejvyšší- málo, méně, nejméně
·         Pojmenuje:malý, střední, velký - vysoký, vyšší, nejvyšší - málo, méně, nejméně
·         Seřadí pět prvků podle velikosti
·         Množství do pěti
·         Pozná a pojmenuje tvary –kruh, čtverec, trojúhelník
·         Rádo se kamarádí(případně uzavírá přátelství s jedním nebo dvěma dětmi)
·         Vůči mladším dětem projevuje náklonnost, chová se ochranitelsky
·         Umí se vcítit do druhého, myslet na něj,  podělit se,  půjčit, dávat dárky..
·         Vesměs  dodržuje  základní pravidla slušného chování a zdvořilostní pravidla
·         Domluví se s ostatními (umí vyjádřit svoje nápady, potřeby,  požádat o něco, dokáže hájit svůj názor)
·         Spolupracuje, zapojuje se do činností ve skupině a vzájemně pomáhá
·         Umí počkat až na něj přijde řada
·         Dokáže přijmout, že jiné dítě získá pozici, výhody, pozornost,  kterou mělo ono samo před chvílí
·         Správně reaguje na pokyny autority (na prosbu, požadavek, zákaz,  přístupnější  argumentům dospělých
·         Umí zhodnotit pod vedením dospělého následky vlastního chování v jednoduchých situacích
·         Na veřejnosti se chová přiměřeně( v kině, v obchodě, v divadle, u lékaře)
·         Požádá o dovolení, aby si mohlo hrát s hračkou
·         Pohybové hry
·         Konstruktivní hry
·         Námětové hry
·         Hry s převleky
·         Společenské hry
·         Didaktické hry
·         Zapojí se do ruukodělné, výtvarné činnosti
·         Vyhledává hry s ostatními dětmi
·         Jde samo na WC(stáhne a natáhne si kalhotky,kalhoty). Správně používá toaletní papír
·         Samostatně používá kapesník
·         Samostatně si vyčistí zuby
·         Rozepne si lehce rozepnutelné knoflíky
·         Samostatně se obléká a vysléká
·         Samostatně se obuje a vyzuje bez zavazování tkaniček
·         Snaží se ukládat věci na správné místo
·         Samostatně se obleče bez zavazování bot
·         Zvládá zapínání a rozepínání knoflíků
·         Složí a uloží věci na správné místo
·         Rozlišuje mezi přední a zadní částí oděvu
·         Pozná svoje věci
·         Zkouší zavazovat tkaničky
·         Zapíná zip
·         Jí samostatně a čistě lžičkou i vidličkou. Začíná používat příborový nůž
·         Nalévá si pití ze zásobníku
·         Samostatně prostře a sklidí ze stolu

Žádné komentáře: