.

.

4. 2. 2018

Hrajeme si na školu

 • Rozhovor s dětmi o škole a o zápisu dětí z mš do školy: Některé děti z Berušek budou mít šest roků a půjdou k zápisu do základní školy. "Co je to vlastně ten zápis do školy? Proč půjdeme do ZŠ? Čím se liší MŠ od ZŠ? ". Co dělají děti doma, v MŠ a co je čeká v ZŠ. Na co se těším-netěším do školy.
 • Vycházka k základní škole, družině, školní jídelně, ZUŠ.: Kde je v Tovačově škola? Kde má vchod? Co je to třída šatna, WC, sborovna, ředitelna, kabinet, jídelna, tělocvična, družina a jaké mají vybavení? Kdo je to učitel, ředitel, školník, uklizečka, kuchařka, vychovatelka? Co je to začátek vyučování, hodina, zvonění? Přestávka, svačina,konec vyučování? Co se dělá o přestávce? Spí se v družině? Co uděláš ve vyučování, když chceš něco říct? Můžeš odejít ze třídy? Kolikrát za rok je vysvědčení? Známkuje se chování žáků? Jak dlouhé jsou prázdniny? Co se ve škole učí: čtení, psaní matematika, český jazyk, anglický, německý, tělocvik, hudební výchova, výtvarná výchova a pracovní…….
 • Najít cestu ke škole v jednoduchém labyrintu.
 • Didaktická hra: „Až půjdu do školy, vezmu sebou …školní potřeby - aktovku, sešit, učebnice pouzdro, pravítko.... “.
 • Popis cesty do školy z místa bydliště. Jak a kde dbáme na bezpečné přecházení.
 • Seznámení s novým hracím koutkem škola.
 • Opakování znalostí dětí k zápisu do zš z obrázků v koutku škola: jméno, příjmení,věk, adresa, jména a zaměstnání rodičů a sourozenců, dopravní prostředky, roční doby, barvy, dny v týdnu, geometrické tvary, ovoce, zeleninu, květiny, stromy listnaté, jehličnaté, zvířata domácí a volně žijící, exotická, počítání do 10…
 • Opakování písní k zápisu : "Měsíce", "Bude zima bude mráz", "Grónská zem"..
 • Opakování básní k zápisu.
 • Poznávání  některých  písmen a číslic - přiřazování.
 • Rozlišování více, méně, stejně.
 • Opakování logopedických říkadel. Správné  vyslovování  všech  hlásek.
 • Sluchové vnímání hlásky na začátku a na konci slova.
 • Dělení slov na slabiky. Rozlišit krátké, dlouhé, delší, nejdelší, …zdrobněliny.
 • Rozlišování levé a pravé strany.
 • Určování  polohy předmětů - nad, pod, vedle, první, poslední apod.
 • Orientace se v prostoru - nahoře, vpředu, vpravo...
 • Popis obrázek celou větou.
 • Pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc.
 • Vnímání a provádění pokynů.
 • Vyjádřit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup.
 • Vydržet alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončit.
 • Poslouchat pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět.
 • Neskákat do řeči, čekat až na mě přijde řada.
 • Malování: „Základní škola“.
 • Kreslení postavy: „Naše paní učitelka“…..
 • Grafomotorická cv.: správné držení tužky, napodobení předepsaných tvarů, písmena, čísla, jméno.
 • Test grafických dovedností – napodobení psaného textu.
 • Vystřihování po čáře – nalepování.
 • Zdokonalování v sebeobslužných činnostech: samostatné oblékání, obouvání, zavazování tkaniček, šály, zapínání zipů, knoflíků., sám se  najíst i příborem, dodržovat hygienu,používat kapesník, ukládat si samostatně osobní věci a starat se oně.
 • Zvyšování nároků na pohybové dovednosti dětí: dlouhé, krátké vysoké kroky, skoky, lezení, plížení, plazení, hod do dálky, kotoul přes překážku, skok přes kozu.
 • Pohybové hry:„Na mráz“.“1,2,3,4“, „Na zvonění“, „Hledání tvarů“, "Čáp ztratil čepičku".
 • Jógová cvičení: „Rukavička“ pohádka.
 • Opakování tanečků: „Škola tancování“ - Cibulenka, Nanynka, Pásla ovečky, Šel zahradník, Kalamajka, Když jsem chodil , Měla babka…, Vzal vrabeček na taneček sýkorku,  
 • Procvičení jemné motoriky: mozaiky, navlékání korálků ....
 • Společenské hry - pexeso, domino, člověče nezlob se, Smolíček, Duble…
 • Skládat puzzle, jednoduché stavebnice i podle plánů, třídění tvarů, úklid na správné místo.
 • Přiřazování slov začínajících na stejné písmeno na obrázcích.
 • Soustředěný poslech četby na pokračování:A. Lingrenová: „Děti z Bullerbynu“- rozhovor.
 • Ilustrační kresba k příběhům z knihy čtené na pokračování.
 • Samostatné řešení úkolů na pracovních listech – přiřazování, početní řada.
 • Hry na zrakové vnímání: vyhledej stejné,rozdílné tvary ,barvy,materiály.
 • Hry na pojmenování těla: „Ouky, kouky“, „Hlava ,ramena“, „ Dáme ruku sem“, „ Pravá,levá“,  „ Kdo jsi kamarád „.
 • Porovnáváme rozdílné výšky a délky– výška kamaráda,stavba věže,délka hada.
 • Navazovat kontakty s dospělými, souvislá komunikace s dospělými (při komunikaci nekřičet, dívat se do čí, odpovídat klidně).
 • Prohlížení encyklopedií, získávání informací z různých oborů
 • Příprava dětí k zápisu do první třídy. Posilujeme důvěru ve vlastní osobu. Podpora a povzbuzení pro citové a méně podnětné děti. Příkladné kladné chování a jednání kamarádů ve třídě vyzvednout a ocenit, záporné chování naopak  potlačovat.
 • Opakování písní:Grónská zem, Měsíce.


Žádné komentáře: