31. 8. 2014

Těším se na kamarády
·         Přivítání všech dětí v oddělení Berušek- předškoláků po prázdninách. 
·         Získání informací o dětech od rodičů.
·         Seznámení s hracími koutky. Stanovení pravidel využívání hracích koutků a hraček v mš.
·         Stanovení pravidel soužití ve třídě Berušek..
·         Stanovení pravidel dovedností předškoláků v sebeobsluze, hygieně, stolování. Osobní hygiena na WC, obsluha při stravování, používání příboru, oblékání a svlékání, úprava lůžkovin po spaní. Seznámení s režimem dne u Berušek.
·         Rozloučení s rodiči v šatně. Pozdrav uč. a dětí při příchodu a odchodu.
·         Povzbudit děti v kladném projevu chování   kladným hodnocením  a pozitivní příklady.
·         Motivace her : „Chystáme se do školy s Ferdou  Mravencem.
·         Připomeň své jméno, seznámení s novými dětmi, oslovování  dětí oblíbeným tvarem jména.
·         Vytleskání jména, ozvěnová hra, jména podle počátečního písmene.
·         Posílání  míče: „Oslovení berušky kamarádů“ – pěkná jména.
·         Rušné část cvičení s písničkou : „Na mravenčí pasece“.
·         Jóga:„Slunce, slunečnice, beruška, motýl, strom, letadlo, loď, pozorování dechu, relaxace- „Slunce šlo spát“.
·         P.H.:Dobrý den, pojďte ven, Mám šáteček, Na hodné děti,  Poznáš kamaráda.
·        Opakování tanečku: „ Kdo jsi kamarád“,nácvik písně „Otec Abrahám“.
·         Nácvik písně: „Usmívání“.
·         Nácvik  básně: „Kamarád“. Zjištění výslovnosti dětí.
·         Poslech četby z knihy: Ondřej Sekora:„Ferda Mravenec“.
·         Pohádka v mš..
·         Procvičení jemné motoriky při hře se stavebnicemi. Motivace dětí využití hraček ke hře.
·         Stříhání, lepení , malování :„Beruška “. Zjištění dovedností dětí.
·         Kreslení: „Moje prázdniny“.
·         Omalovánka:“Ferda Mravenec“.  Zjištění znalosti barev.
·         Anketa: „Na koho jsem se těšil po prázdninách?“
·         Orientace počtu 1-6, počítáme děti u stolečku, rozlišení číslic. Zjištění dovedností dětí.
·         Červený den u Berušek ve čtvrtek – co nejvíce červeného oblečení.
·         Individuelní přístup k dětem. Řešení konfliktů dohodou, dokážeme se omluvit se kamarádovi..
·         Příprava na oběd - kultura stolování - týdenní služba dvojice dětí.
·         Otisk dlaně.
·         Podpis dětí  podle předlohy.
·         Poučení o bezpečnosti při pobytu venku: chůze u silnice, přecházení cesty, po schodech, nesbírat odpadky ze země – injekční stříkačky, kontakt se zvířaty, na zahradě MŠ.....
·         Poznávání okolí MŠ na vycházkách.
·         Vycházka po budově mš – zdravíme kamarády a paní učitelk o ostatních třídách.
·         Vycházka na místa, kde se mohou scházet kamarádi.
·         Vycházka ke školní budově.


  Dobré ráno, dobrý den dokola se sesednem,
 za ruce se uchopíme, vzájemně se pozdravíme.
 Když se spolu potkáme, tak si ruce podáme,
 Na sebe se usmějeme, hezký den si popřejeme.

Kamarád, kamarád,
To je ten, kdo mě má rád.
Pomůže mi, poradí,
Po vláskách mě pohladí.
Kamarád, kamarád,
To je ten, koho mám rád.
Pomůžu mu, poradím,
Po vláskách ho pohladím.
Všichni jsme tu kamarádi,
Protože se máme rádi!

Poznáváme písmeno na začátku jména
Počítáme jedna, dvě,
Kdopak z vás teď yyhraje?                                                             
Ten, kdo mi to řekne pěkně v krátku,
co má Lucka…. na začátku.  

Procvičujeme uši- Slyšíme?
V kruhu jsem se zatočila,                              
ještě k tomu poskočila,                                             
teď, Evičko, pozor dej,                                             
kdo tě volá, poslouchej.                                            

Písnička o usmívání
Ať ve škole na ulici na louce či v lese,
Písnička o usmívání atˇse světem nese.
Kdo se vždycky po ránu dobře naladí
a nabídne úsměv, toho štěstí nezradí.

V školce paní učitelky, pracují jak pilné včelky,
když nemaj co na práci, dělaj s náma legraci.
Ve školce celý den se všichni radujem,
S kamarády dovádění si tam užijem.

R:Nejkrásnější den je přece právě ten,
když se všichni rádi máme, na sebe se usmíváme.
Nejkrásnější den opět prožijem,
Když usmání oplatíme,zas jen úsměvem.

 Pravidla soužití v oddělení Berušek:
1. Známe kouzelná slůvka – Dobrý den, prosím, děkuji, umíme poslechnout!
1. Máme se rádi, vzájemně si pomáháme, neubližujeme si!!!
3. Nekřičíme, mluvíme potichu, když jeden mluví ostatní jsou potichu!!!!!
4. Uklízíme hračky, každá hračka má své místo!!!!!
5. Ve třídě neběháme, chodíme krokem.

Když jsi  kamarád
D
Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát, *
A
když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát. *
D
Když jsi kamarád, tak pojď si hrát,
D7         G
uvidíš jak budeš rád,
D            A         D
že nás můžeš napodobovat, *

ňaf ňaf, ňuf ňuf, haťa paťa, bué,ééé, cink,klap, kuku, plesk, ááá šmik.
20. 6. 2014

BERUŠKY JSOU PŘEDŠKOLÁCI
Desatero pro rodiče předškoláka
DO ŠKOLY Možná si lámete hlavu nad tím, co že to váš malý předškolák má vlastně k zápisu do školy umět. Před časem se nám v redakci dostalo do ruky „orientační pomůcka  která leccos osvětluje. Rodiče se často ptají, co by mělo dítě v době, kdy ukončuje svůj předškolní věk, zpravidla zvládnout. Nabízíme k základní orientaci ve věcech výchovy a vzdělávání dětí následující „desatero“ věku a potřebám dítěte odpovídajících znalostí a dovedností, k jejichž osvojení by dítě mělo být v průběhu předškolního věku vedeno, ať už v mateřské škole či v rodině. Je přirozené, běžné, standardní, že každé dítě zvládne „desatero“ v míře a rozsahu svých individuálních možností a schopností. Jedná se tedy pouze o orientační pomůcku, která reaguje na dotazy mnoha rodičů, zejména těch, jejichž děti běžnou mateřskou školu nenavštěvují.
Dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé.
Zpravidla by mělo např.:
·         zachovávat správné držení těla (postavit se rovně),
·         běhat, skákat, zvládat různé druhy lezení, překonávat překážky, pohybovat se v různém prostředí a terénu (v lese, na sněhu, v písku apod.),
·         být přiměřeně obratné (např. udržet rovnováhu na jedné noze, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, jezdit na tříkolce, koloběžce, kole apod.),
·         být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více).
Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze.
Zpravidla by mělo např.:
·         svléknout se, obléknout i obout (zapnout a rozepnout zip i malé knoflíky, zavázat si tkaničky, obléknout si čepici, rukavice),
·         najíst se, nalít si nápoj, používat příbor, stolovat čistě,
·         zvládat osobní hygienu (používat kapesník, umýt a osušit si ruce, používat toaletní papír, používat splachovací zařízení),
·         zvládat drobné úklidové práce (posbírat a uklidit předměty a pomůcky na určené místo, připravit další pomůcky, srovnat hračky, uklidit po sobě papír od sušenky apod.),
·         dokázat se postarat o své věci (udržovat v nich pořádek).
Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti.
Zpravidla by mělo např.:
·         vyslovovat správně všechny hlásky,
·         mluvit ve větách, zformulovat otázku, vyprávět příběh, popsat situaci apod.,
·         mluvit většinou gramaticky správně (tj. užívat správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.),
·         rozumět většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí,
·         mít přiměřenou slovní zásobu, umět pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno,
·         přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělými, vést rozhovor, domlouvat se.
Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
Zpravidla by mělo např.:
·         zručně zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, kreslit, malovat apod.),
·         zvládat činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobnými stavebními prvky apod.),
·         tužku držet správně, tj. třemi prsty, s uvolněným zápěstím,
·         vést stopu tužky, pastelu, štětce (obkreslovat, vybarvovat, vést plynulé tahy),
·         označit si výkres značkou, písmenem, popř. zkoušet napsat hůlkovým písmem celé jméno,
·         napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary (popř. písmena),
·         rozlišovat pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat),
·         řadit prvky zleva doprava, zprava doleva i v dalších směrech,
·         upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (mělo by být zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák, či levák).
Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
Zpravidla by mělo např.:
·         rozlišovat podstatné znaky předmětů (rozlišovat barvy, tvary, figuru a pozadí),
·         skládat obrázky z několika tvarů,
·         nalézat rozdíly na dvou obrazcích, doplňovat detaily, postřehnout změny (co je nového, co chybí) na obrázku i ve skutečnosti,
·         rozlišovat jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice),
·         rozlišovat zvuky (např. zvuky jednoduchých hudebních a rytmických nástrojů),
·         skládat slova z několika slabik, sluchově rozložit slovo na slabiky, rozeznávat počáteční hlásku ve slově, vytleskat slabiky ve slově.
Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace.
Zpravidla by mělo např.:
·         ukazovat na prstech či předmětech počet, počítat na prstech, počítat po jedné, chápat, že číslovka vyjadřuje počet,
·         vyjmenovat číselnou řadu a určit počet prvků minimálně v rozsahu do šesti,
·         porovnat počet prvků (např. poznat, co je více, méně, o kolik),
·         rozpoznat odlišné tvary a tělesa (kruhový, čtvercový apod.),
·         rozlišovat a porovnávat vlastnosti předmětů (velikost, tvar aj.), nacházet společné a rozdílné znaky,
·         třídit, seskupovat a přiřazovat předměty dle daného kritéria (řadit, uspořádat např. korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti),
·         přemýšlet, vést jednoduché úvahy, komentovat, co dělá („přemýšlet nahlas“),
·         řešit jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty,
·         rozumět časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).
Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť.
Zpravidla by mělo např.:
·         udržovat soustředěnou pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10–15 min.),
·         věnovat se soustředěně i činnostem, které nejsou pro ně aktuálně zajímavé a které mu byly zadány,
·         záměrně si zapamatovat, co prožilo, vidělo, slyšelo, po přiměřené době si toto vybavit a reprodukovat,
·         znát říkadla, básničky, písničky,
·         postupovat při činnostech podle pokynů,
·         pracovat samostatně.
Dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné.
Zpravidla by mělo např.:
·         být po určitou část dne bez problémů odloučeno od rodičů,
·         chovat se kontrolovaně, bez výrazných výkyvů v náladách,
·         ovládnout své pocity (reagovat přiměřeně na drobný neúspěch, odložit přání na pozdější dobu, přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci),
·         uplatňovat základní společenská pravidla (zdravit, požádat, poděkovat, omluvit se),
·         navazovat kontakty s dítětem i dospělými, komunikovat s nimi (kamarádit se, vyhledávat partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvat, rozdělovat a měnit si role),
·         k dětem se chovat přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělit se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úlohy, všímat si, co si druhý přeje),
·         brát ohled na druhé (dokázat se dohodnout, počkat, vystřídat se),
·         zapojovat se do práce ve skupině, vyjednávat a dohodnout se, vyslovovat a obhajovat svůj názor,
·         dodržovat ve skupině (v rodině) daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, být srozuměno se jimi řídit (uposlechnout pokynů).
Dítě by mělo být schopno vnímat přiměřené kulturní podněty a projevovat se v tvořivých činnostech.
Zpravidla by mělo např.:
·         pozorně poslouchat či sledovat se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení,
·         zúčastňovat se dětských kulturních programů a akcí (např. výstav), zábavných akcí, slavností, sportovních akcí,
·         vyprávět, co vidělo, slyšelo, dokázat říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo,
·         zajímat se o knihy, znát pohádky a příběhy, mít své oblíbené hrdiny,
·         znát celou řadu písní, básní a říkadel, reprodukovat je, zpívat, rytmizovat, zvládnout jednoduchou divadelní roli,
·         kreslit, malovat, modelovat, vytvářet,
·         hrát tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře).
Dítě by mělo být schopno se přiměřeně orientovat ve svém prostředí.
Zpravidla by mělo např.:
·         vyznat se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientovat v blízkém okolí (vědět, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště apod.),
·         zvládat běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptát se na to, čemu nerozumí, umět telefonovat, dbát o pořádek a čistotu, samostatně
·         se obsloužit, zvládat drobné úklidové práce, starat se o rostliny či drobná domácí zvířata),
·         vědět, jak se má chovat (např. doma, ve školce, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na hřišti, při setkání s cizími a neznámými lidmi), a snažit se to dodržovat (chovat se přiměřeně a bezpečně, uvědomovat si možná nebezpečí,
·         znát a zpravidla dodržovat základní pravidla chování na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci),
·         mít elementární poznatky o sobě, svém prostředí i okolním světě (např. znát části těla i některé orgány, vědět, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišovat různá povolání, znát běžné pomůcky, nástroje, znát jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, vědět, k čemu jsou peníze, orientovat se v dopravních prostředcích, znát některé technické přístroje apod.),
·         rozumět běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. podnebí, počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady),
·         mít elementární povědomí o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk), o existenci jiných zemí a národů, o světadílech, planetě Zemi, vesmíru.