21. 1. 2015

Co mám znát a umět než půjdu k zápisu do ZŠ:

·         znát své jméno, přímení, věk  a bydliště
·         znát jména rodičů a jejich zaměstnání
·         znát jména sourozenců a jejich zaměstnání  
·         stát ve kterém žiji a hlavní město
·         umět zazpívat píseň
·         umět přednést báseň
·         nakreslit postavu (tatínka, kamaráda, maminku,…)
·         vyjmenovat roční období
·         vyjmenovat dny v týdnu
·         rozlišovat časové pojmy den-noc, ráno, poledne, odpoledne, večer
·         rozlišovat zeleninu a ovoce a umět je pojmenovat
·         umět pojmenovat a rozlišovat zvířata a jejich mláďata (lesní, polní, domácí, hospodářská, exotická)
·         umět rozlišit listnaté a jehličnaté stromy a některé pojmenovat
·         umět rozlišit jarní, letní a zahradní květiny a některé pojmenovat
·         vyjmenovat dopravní prostředky a určit kde se pohybují (voda, vzduch, silnice)
·         určit, co se z čeho vyrábí (kniha – papír, sklenice – sklo, míč – guma, židle – dřevo,…)
·         umět pojmenovat a nakreslit geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
·         počítat, číselná řada 1 – 10
·         poznat některá písmena
·         správně vyslovovat všechny hlásky
·         sluchově vnímat hlásku na začátku a na konci slova
·         vytleskávání slov na slabiky (např. čo-ko-lá-da, má-ma, pes)
·         složit z hlásek slovo a rozložit ho (míč = m,í,č)
·         znát všechny barvy
·         umět rozlišit krátké, dlouhé, delší, nejdelší, …
·         umět rozlišit levou a pravou stranu
·         umět rozlišit více, méně, stejně
·         určit polohu předmětů – nad, pod, vedle, první, poslední apod.
·         orientovat se v prostoru (nahoře, vpředu, vpravo...)
·         umět správně držet tužku, pastelku, nůžky a používat je
·         nakreslit podle předkreslené předlohy různé grafické tvary, písmena, čísla, apod.
·         umět popsat obrázek
·         najít cestu v jednoduchých labyrintech
·         sám se obléknout, obout, najíst se, dodržovat hygienu
·         pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc
·         vyjádřit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
·         poslouchat pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět
·         hrát jednoduché hry (pexeso, domino, člověče nezlob se)
·         skládat puzzle, jednoduché stavebnice
·         vnímat a provádět pokyny
·         bezpečně přecházet přes cestu
·         vydržet alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončit
·         neskákat do řeči, čekat až na mě přijde řada


17. 1. 2015

Hrajeme si na školu·         Námětová hra: „Hrajeme si na školu„ v novém koutku. Procvičení pojmů v souvislostí se školou- škola, třída, učitel, ředitel, školník,uklizečka, kuchařka, tabule, lavice, křída, školní potřeby , na co těším, netěším-sešit, učebnice pouzdro, pravítko, hodina, přestávka, školní jídelna, školní družina, hudební škola, čtení, psaní matematika, český jazyk, anglický, německý, tělocvik, hudební výchova, výtvarná výchova a pracovní…….
·         Didaktická hra: „Až půjdu do školy, vezmu sebou …“.
·         Anketa: Proč půjdeme do ZŠ? Čím se liší MŠ od ZŠ?
·         Vzpomeneme si s dětmi na naše starší  kamarády v první třídě , zkusíme je vyjmenovat a spočítat.. U  Berušek  budou mít děti  6 roků a půjdou k zápisu  do ZŠ.
·         Objasním dětem, co je to vlastně ten zápis.
·         Co dělají děti doma, v MŠ a co je čeká v ZŠ. Popisujeme rozdíly chování.
·         Vycházka k základní škole, družině, školní jídelně, ZUŠ.
·         Najít cestu v jednoduchých labyrintech.
·         Popis cesty do školy z místa bydliště. poznáváme různé cesty do školy. Jak a kde dbáme na bezpečné přecházení.
·         Hrajeme si na zápis. Opakování okruhů: -jméno, příjmení,věk ,adresa, jména a zaměstnání rodičů a sourozenců,-dopravní prostředky, roční doby-barvy-dny v týdnu-geometrické tvary-ovoce,zeleninu– květiny –stromy listnaté, jehličnaté- zvířata domácí a volně žijící, exotická- počítání do 10…
·         Opakování písní k zápisu : .
·         Opakování básní k zápisu.
·         Poznávání  některých  písmen a číslic.
·         Správné  vyslovování  všech  hlásek.
·         Opakování logopedických říkadel. Nácvik říkanky a procvičení R.- Vrána nese novinu....
·         Sluchově vnímat hlásku na začátku a na konci slova.
·         Vytleskávání slov na slabiky – krátké- dlouhé – zdrobnělé (např. čo-ko-lá-da, má-ma, pes)
·         Rozlišit krátké, dlouhé, delší, nejdelší, …zdrobněliny
·         Rozlišit levou a pravou stranu
·         Rozlišit více, méně, stejně
·         Určit polohu předmětů – nad, pod, vedle, první, poslední apod.
·         Orientovat se v prostoru (nahoře, vpředu, vpravo...)
·         Popsat obrázek, mluvit celou větou.
·         Pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc.
·         Vnímat a provádět pokyny.
·         Vyjádřit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup.
·         Vydržet alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončit.
·         Poslouchat pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět.
·         Neskákat do řeči, čekat až na mě přijde řada.
·         Malování: „Základní škola“.
·         Kreslení postavy: „Naše paní učitelka“…..
·         Grafomotorická cvičení: správné držení tužky, napodobení předepsaných tvarů, písmena, čísla, své jméno,.
·         Test grafických dovedností – napodobení psaného textu.
·         Vystřihování po čáře předkreslených geometrických tvarů-skládat postavu a nalepit: 
·         Zdokonalování v sebeobslužných činnostech – samostatné oblékání,obouvání,zavazování tkaniček,šály,zapínání zipů,knoflíků., sám se  najíst, dodržovat hygienu,používat kapesník, ukládat si samostatně osobní věci a starat se oně.
·         Zvyšování nároků na pohybové dovednosti dětí: dlouhé ,krátké vysoké kroky, skoky, lezení, plížení, plazení, hod do dálky, kotoul přes překážku, skok přes kozu.
·         Závody v běhu, hodu, skoku, jízda na lyžích na koberci, chůze po papírech, chůze s předmětem na hlavě.
·         Opakování ročních období- znaků, názvů měsíců dramatizací operetky:“Dvanáct měsíců“.
·         Pohybové hry:„Na mráz“.“1,2,3,4“, „Na zvonění“, „Hledání tvarů“, "Čáp ztratil čepičku".
·         Jógová cvičení: „Rukavička“ pohádka.
·         Opakování tanečků: „Škola tancování“ - Cibulenka, Nanynka, Pásla ovečky, Šel zahradník, Kalamajka, Když jsem chodil , Měla babka…  
·         Procvičení jemné motoriky: mozaiky,navlékání korálků aj.
·         Hrát jednoduché hry (pexeso, domino, člověče nezlob se, Smolíček, Duble…)
·         Skládat puzzle, jednoduché stavebnice i podle plánů, třídění tvarů, úklid na správné místo.
·         Přiřazování slov začínajících na stejné písmeno na obrázcích.
·         Soustředěný poslech četby na pokračování:A. Lingrenová: „Děti z Bullerbynu“- rozhovor.
·         Ilustrační kresba k příběhům z knihy čtené na pokračování.
·         Samostatné řešení úkolů na pracovních listech – přiřazování, početní řada.
·         Hry na zrakové vnímání – vyhledej stejné,rozdílné tvary ,barvy,materiály.
·         Hry na pojmenování těla – „Ouky, kouky“, „Hlava ,ramena“, „ Dáme ruku sem“, „ Pravá,levá“,  „ Kdo jsi kamarád „.
·         Porovnáváme rozdílné výšky a délky– výška kamaráda,stavba věže,délka hada.
·         Navazovat kontakty s dospělými, souvislá komunikace s dospělými (při komunikaci nekřičet, dívat se do čí, odpovídat klidně).
·         Příprava dárků pro děti do ZŠ na návštěvu 1.třídy .
·         Prohlížení encyklopedií, získávání informací z různých oborů
·         Příprava dětí k zápisu do první třídy. Posilujeme důvěru ve vlastní osobu. Podpora a povzbuzení pro citové a méně podnětné děti. Příkladné kladné chování a jednání kamarádů ve třídě vyzvednout a ocenit, záporné chování naopak  potlačovat.
·         Opakování písní:Grónská zem, Měsíce.

Proč bychom se školy báli, nejsme žádní peciváli
Máme přece bystrou hlavu k učení i pro zábavu,
přerosteme táty, mámy, počítejte brzo s námi.

Až půjdu do školy, tam do té velké,
budu mít aktovku do ní se vejde: pouzdro, sešity, knihy a barvičky,
v ruce si ponesu pytlíček na cvičky.
Ve třídě každý své místo má. Těším se až budu žák první A.
Hádanka: Který pták má na konci abecedu./vrabec/
                  Kolik udělá vrabec kroků za sto roků./žádný/
                  Plná škola dětí a neví kudy ven./makovice/

Říkání: Sklo prasklo. Prut plul po proudu. Vlky plky. Pan kaplan kapli plakal.
              Kup tu Kubo tu kupu hub. Piksla sklapla. Sčeš si vlasy z čela. V naší peci myši piští.

Povídáme si o škole: Kde je v Tovačově škola? Kde má vchod? Co je to tříde, šatna, WC, sborovna, ředitelna, kabinet, jídelna, tělocvična, družina a jaké mají vybavení? Kdo je to učitel, ředitel, školník, uklizečka, kuchařka, vychovatelka? Co je to začátek vyučování, hodina, zvonění? Přestávka, svačina,konec vyučování? Co se dělá o přestávce? Spí se v družině? Co uděláš ve vyučování, když chceš něco říct? Můžeš odejít ze třídy?Kolikrát za rok je vysvědčení? Jak dlouhé jsou prázdniny?

Na co se mě možná zeptají u zápisu v ZŠ: Jak se jmenuji, jaká je moje adresa, jak se jmenují moji rodiče a kde pracují. Ukáži jak umím nakreslit postavu.  Ukáži , jak umím poznávat barvy. Jestli znám číselnou řadu do šesti. Umím pojmenovat geometrické tvary. Znám roční období.Dny v týdnu. Znám zvířata domácí i volně žijící. Znám druhy ovoce a zeleniny, květiny a stromy. Dopravní prostředky. Rozeznám počáteční písmena ve slově. Znám části lidského těla. Umím pojmenovat nábytek, hudební nástroje. Připravím si básničku nebo písničku.

Co umím: Správně vyslovuji všechny hlásky. Vyřídím jednoduchý vzkaz a udělám malý nákup. Umím pozdravit, poprosit, poděkovat. Poslouchám pozorně pohádky a jednoduše vyprávím jejich obsah. Umím pracovat samostatně i ve skupině dětí. Držím správně tužku mezi palcem a ukazovákem. Umím vystřihovat jednoduché tvary. Vydržím sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a dokážu práci dokončit. Umím se samostatně obléknou, nachystám si věci podle pokynů dospělého, dodržuji hygienu, jím příborem.Snažím se sám, nečekám, až mi ostatní pomůžou.